Documentation for Rufus K. Noyes - Mehitabel J. [...]


Census Data

  1850 1860 1870
Rufus K. Noyes ? 45 ?
Mehitabel J. ([…]) Noyes ? 44 ?
    Almond R. Noyes ? 22 ?
    Henry A. Noyes ? 19 ?
    Eliphalet Noyes ? 13 ?
    Marilla M. Noyes ? 11 ?
    Frank E. Noyes 4 ?


1860 Canton, Oxford County, Maine - dwelling 81, family 94: